Privacydocument Trecho

Privacy-overeenkomst Trecho

Privacy Policy

Trecho hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Trecho houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als Trecho zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van leden

  Persoonsgegevens van leden worden door Trecho verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  Administratieve doeleinden, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten, trainingsweekenden organiseren,  goede trainingen geven.Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de aanmelding als lid van de vereniging

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Trecho de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters;
 • Roepnaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Foto nieuw lid; (niet verplicht)
 • Wedstrijdlicentie; (ja of nee)
 • Loginnaam;
 • Bankrekeningnummer voor betaling contributie bij automatische incasso;
 • Medische gegevens die noodzakelijk zijn om verantwoord hard te lopen
 • Afgifte automatische incasso;

   Bij deelname aan trainingsweekenden worden ook nog dieetwensen en paspoortnummer gevraagd.

  Uw persoonsgegevens worden door Trecho opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende het lidmaatschap binnen het systeem dat wij gebruiken (Clubwebware, AllUnited)  Na beëindigen lidmaatschap blijven de volgende gegevens  in een alleen voor ledenadministratie toegankelijke map:

 • Voorletters;
 • Roepnaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Foto;
 • Actieve periode als lid;

  Stopt u als lid en wilt u niet dat de bovenstaande gegevens bewaard worden, geef dat aan, dan moeten deze gegevens verwijderd worden.

  Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees

  Trecho kent geen nieuwsbrieven voor de leden.
  Voor de TrechoTEAMrun (een evenement dat jaarlijks georganiseerd wordt onder verantwoordelijkheid van Trecho)  is er een nieuwsbrief die naar alle leden en (oud)deelnemers van de  TrechoTEAMrun gaat. Op het inschrijfformulier voor de TrechoTEAMrun  kunt u aangeven als u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen. Afmelden voor de nieuwsbrief via een link onder in de nieuwsbrief is een extra mogelijkheid. Persoonsgegevens  van de nieuwsbrief-abonnees worden door Trecho  / TrechoTEAMrun verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

   Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

   Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Trecho de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • E-mailadres;
  • Geslacht;

   Uw persoonsgegevens worden door Trecho opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men aangemeld is.
   Verstrekking aan derden

   De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

   Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
  • Het verzorgen van de internetomgeving voor de website www.trecho.nl (Clubwebware)
  • Ledenadministratie van de Atletiekunie

   Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

   Binnen de EU

   Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

   Bewaartermijn

   Trecho bewaart de volgende persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist:

 • Medische gegevens
 • Bankgegevens
 • Automatische incasso

  De overige gegevens blijven  alleen voor de ledenadministratie zichtbaar. 
  Ben u uitgeschreven en wilt u dat ook deze gegevens niet langer bewaard blijven, laat het weten.
  Dan verwijderen we ook deze gegevens.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens Trecho van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Trecho
Ganzenhoedsterlaan 6
3454 WC
De Meern

Info@trecho.nl

 

Namens het bestuur,
Trees

Over de club Overzicht