Trecho logo

Beleidsplan

Met de link hieronder kan je het Trecho beleidsplan 2022-2026
als pdf bestand downloaden en lezen.

 

Lees meer
Giacomo

TC-leden stellen zich voor

Weet je wat de kerntaken van de Technische Commissie (TC) zijn? Die zijn onder meer het opstellen van de kerntrainingen, het indelen van de trainers en het plannen en verwerken van de testlopen. Zij stellen zich hier voor.

De TC bestaat uit drie leden: Esther Klompenhouwer, Astrid van der Tol en Giacomo Invernizzi.
Esther is in november 2017 begonnen met de opleiding tot basis looptrainer niveau 3 (zelfstandig trainer), welke ze in april 2018 heeft afgerond. Astrid en Giacomo zijn beiden trainer sinds augustus 2021. De trainers geven aan dat zij de opgedane kennis tijdens de opleiding niet alleen als trainer inzetten, maar ook in hun rol als onderdeel van de TC. Het leuke van training geven, vinden de trainers, is dat door het geven van gevarieerde oefeningen tijdens trainingen, men ziet dat lopers beter gaan presteren.

Mocht je vragen hebben over wat de TC allemaal doet, stel ze gerust.

 

 

 

Lees meer
Eelco is benoemd tot lid van verdienste.

Bijzondere leden

Ereleden

Wim Hermsen: In 2014 is Wim Hermsen benoemd tot erelid van Trecho. Door zijn toedoen hebben we bij DESTO een goed onderkomen gevonden. Op zaterdag trainen we op Het Lint, douchen en drinken koffie in het paviljoen. Door zijn lange bestuurlijke ervaring heeft Wim ons veel geleerd bij het opzetten van de vereniging. Wim overleed 20 augustus 2014.

Trees Vermeulen: Tijdens de ledenvergadering van 31 maart 2023 werd bekend gemaakt dat het bestuur besloten had Trees Vermeulen erelid te maken. Vanaf de oprichting van Trecho (sinds 2007) heeft Trees erg veel betekend voor de club. Vanaf de start was zij bestuurslid. Zij was systeembeheerder, beheerder van de website, en de clubapp, ze was trainer en was wedstrijdcommissaris clubkampioenschappen. Ook was de ledenadministratie haar taak. Trees is officieel gestopt met haar werkzaamheden in maart 2022. Zij ondersteunt de leden nog die haar taken hebben overgenomen.

Lid van verdienste

Annet Gerkes: In 2021 is Annet-Gerkes benoemd tot Lid van Verdienste. Annet heeft tot haar verhuizing in 2021, zich 14 jaar ingezet voor de vereniging. Zij was lid van de Technische Commissie en was trainer.

Eelco Bilstra: Tijdens de ledenvergadering van 2023 is Eelco benoemd tot lid van verdienste. Eelco is 10 jaar penningmeester geweest van Trecho.

 

Over onze club

Trecho is een hardloopvereniging, aangesloten bij de AtletiekUnie.
De vereniging is opgericht in september 2007.
We zijn toen op de zaterdag gestart vanaf DESTO maar al gauw konden we op de dinsdagavond op de atletiekbaan  (Amaliapark) gaan trainen.
Dus 2 trainingsmomenten in de week.

Trecho heeft rond de 100 leden. Net niet te groot om alle leden bij naam te kennen.
Daar hechten we waarde aan.
De trainers zijn gediplomeerd, niveau 3 of 2 (half om half)

De training bestaat uit een warming up, daarna loopscholing, gevolgd door een intervaltraining. Uitlopen, rekken strekken komt als laatste aan bod.
's Zaterdags kun je daarna douchen en koffiedrinken. 

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.
Kom vrijblijvend een paar keer meetrainen om te ervaren of Trecho ook bij jou past!

Ben je overtuigd? Word lid.

Trecho logo

Contactformulier

Via het contactformulier kun je contact opnemen met Trecho. Het veld $system[articleid] is niet gevuld. Neem contact op met AllUnited

 

Kleding

CLUBKLEDING TRECHO
 
Wanneer we meedoen met een wedstrijd vinden we het leuk dat we als club herkenbaar zijn.
Trechokleding is in de clubkleuren oranje / zwart
Het is voor onze supporters fijn, als ze de Trecholopers van verre kunnen zien aankomen doordat ze in de bekende oranje kleur lopen. “De Trecholeden” worden dan van harte toegejuicht.

BESTELLEN
Singlets, shirts en jacks zijn oranje en bestel je via Trecho. Geef je bestelling door aan Joyce van Es via WhatsApp 06 38 89 81 15 of mail naar joycevanes7@gmail.com
Zie de afbeelding via deze link: https://www.trecho.nl/userfiles/over_de_club/27_96107_2.jpg.

AANSCHAFFEN
Zwarte tights of shorts koop je zelf.
Bij RunningDirect Flagship store krijg je als Trecholid 12% korting.
Europaweg 50
3451 HG Vleuten
Leidsche Rijn, Utrecht
030 -751 43 22

Heb je nog vragen over de Trechokleding stuur dan een WhatsApp 06 38 89 81 15 of mail naar joycevanes7@gmail.com

 

Trecho logo

Privacydocument Trecho

Privacy-overeenkomst Trecho

Privacy Policy

Trecho hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Trecho houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als Trecho zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van leden

  Persoonsgegevens van leden worden door Trecho verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  Administratieve doeleinden, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten, trainingsweekenden organiseren,  goede trainingen geven.Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de aanmelding als lid van de vereniging

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Trecho de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters;
 • Roepnaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Foto nieuw lid; (niet verplicht)
 • Wedstrijdlicentie; (ja of nee)
 • Loginnaam;
 • Bankrekeningnummer voor betaling contributie bij automatische incasso;
 • Medische gegevens die noodzakelijk zijn om verantwoord hard te lopen
 • Afgifte automatische incasso;

  Bij deelname aan trainingsweekenden worden ook nog dieetwensen en paspoortnummer gevraagd.

  Uw persoonsgegevens worden door Trecho opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende het lidmaatschap binnen het systeem dat wij gebruiken (Clubwebware, AllUnited)  Na beëindigen lidmaatschap blijven de volgende gegevens  in een alleen voor ledenadministratie toegankelijke map:

 • Voorletters;
 • Roepnaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Foto;
 • Actieve periode als lid;

  Stopt u als lid en wilt u niet dat de bovenstaande gegevens bewaard worden, geef dat aan, dan moeten deze gegevens verwijderd worden.

  Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees

  Trecho kent geen nieuwsbrieven voor de leden.
  Voor de TrechoTEAMrun (een evenement dat jaarlijks georganiseerd wordt onder verantwoordelijkheid van Trecho)  is er een nieuwsbrief die naar alle leden en (oud)deelnemers van de  TrechoTEAMrun gaat. Op het inschrijfformulier voor de TrechoTEAMrun  kunt u aangeven als u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen. Afmelden voor de nieuwsbrief via een link onder in de nieuwsbrief is een extra mogelijkheid. Persoonsgegevens  van de nieuwsbrief-abonnees worden door Trecho  / TrechoTEAMrun verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

   Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

   Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Trecho de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • E-mailadres;
  • Geslacht;

   Uw persoonsgegevens worden door Trecho opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

   Verstrekking aan derden

   De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

   Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
  • Het verzorgen van de internetomgeving voor de website www.trecho.nl (Clubwebware)
  • Ledenadministratie van de Atletiekunie

   Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

   Binnen de EU

   Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

   Bewaartermijn

   Trecho bewaart de volgende persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist:

 • Medische gegevens
 • Bankgegevens
 • Automatische incasso

  De overige gegevens blijven  alleen voor de ledenadministratie zichtbaar. 
  Ben u uitgeschreven en wilt u dat ook deze gegevens niet langer bewaard blijven, laat het weten.
  Dan verwijderen we ook deze gegevens.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Trecho van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Trecho
Ganzenhoedsterlaan 6
3454 WC
De Meern

info@trecho.nl